Hướng dẫn sử dụng toàn đạc điện tử Nikon DTM/NPL

Đăng bởi CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TRẮC ĐỊA 247 vào lúc 19/03/2019

Hướng dẫn sử dụng toàn đạc điện tử Nikon DTM/NPL mới nhất

Toàn đạc điện tử Nikon với ống kính Nikon huyền thoại cho hình ảnh sáng và rõ ràng. Máy được trang bị những phần mềm mới nhất đi kèm với công nghệ sản xuất tiêu chuẩn Châu Âu mang lại cho người sử dụng sự tin cậy.

mµn h×nh, bµn phÝm vµ chøc n¨ng c¸c phÝm

image

 

Chøc n¨ng c¸c phÝm cøng

- PWR bËt ®ãng/ t¾t nguån

- H×nh bãng ®Ìn lµ bËt ®ãng/ t¾t ®Ìn chiÕu s¸ng mµn h×nh. Khi Ên gi÷ 1s bËt ra cöa sæ danh môc ®Æt chÕ ®é chiÕu s¸ng thÞ cù, tÝn hiÖu ©m thanh vµ ®é t­¬ng ph¶n.

- MENU më danh môc phÇn mÒm ®iÒu khiÓn m¸y

- MODE bËt chuyÓn chÕ ®é sö dông phÝm bÊm nhËp ký tù gi÷a ch÷ vµ sè

- STN më danh môc thao t¸c ®Æt tr¹m m¸y

- S-O më danh môc thao t¸c ®o t×m ®iÓm ngoµi thùc ®Þa

- O/S më danh môc thao t¸c ®o c¸c ®iÓm khuÊt

- PRG më danh môc thao t¸c ®o øng dông

- DAT Ên gi÷ 1s më danh môc qu¶n lý sè liÖu trong bé nhí

- USR hai phÝm nãng ®­îc ngÇm ®Þnh chøc n¨ng do ng­êi sö dông tù chän, Ên gi÷ 1s bËt ra cöa sæ chän.

- COD Ên gi÷ 1s më danh môc m· ®¸nh dÊu ®iÓm ®o theo ®Þa h×nh, ®Þa vËt

- H×nh bät thñy bËt ®ãng/ t¾t bät thñy ®iÖn tö hiÓn thÞ trªn mµn h×nh, dïng phÝm mòi tªn thay ®æi chÕ ®é bï cho c¸c ph­¬ng ®øng/ngang.

- HOT Ên gi÷ 1s më danh môc thay ®æi c¸c ®iÒu kiÖn ®o

- REC/ENT chÊp nhËn kÕt qu¶ ®o, hiÓn thÞ/ ghi d÷ liÖu vµo bé nhí. Trong khi ®o, nÕu Ên 1s ENT bËt ra cöa sæ chän kiÓu b¶n ghi kÕt qu¶ ®o vµo bé nhí d¹ng CP ®iÓm ®­îc tÝnh.

- C¸c phÝm mòi tªn dïng di chuyÓn vÞ trÝ con trá trªn mµn h×nh theo phÝm t­¬ng øng.

- BS Ên gi÷ 1s më chøc n¨ng kiÓm tra h­íng chuÈn.

- ANG Ên gi÷ 1s më danh môc thao t¸c ®o chÕ ®é kinh vÜ.

- DSP lËt c¸c trang mµn h×nh hiÓn thÞ.

- MSR1/2 thao t¸c ®o ®iÓm, chøc n¨ng ®o th«, tinh do ng­êi sö dông chän, Ên gi÷ 1s bËt ra cöa sæ chän ®iÒu kiÖn ®o.

- ESC tho¸t khái mµn h×nh, chøc n¨ng ®ang thùc hiÖn, bá kÕt qu¶ ®o kh«ng ghi vµo bé nhí

Ngoµi c¸c phÝm nµy, dßng ®¸y mµn h×nh cßn hiÓn thÞ c¸c phÝm mÒm ®iÒu khiÓn tïy theo môc. §Ó sö dông chøc n¨ng phÝm mÒm, bÊm vµo phÝm cøng cã vÞ trÝ t­¬ng øng.

                          

Trªn mµn h×nh cßn hiÓn thÞ

  • Sè trang/ tæng sè cña môc hiÖn thêi
  • Cöa sæ kÕt qu¶ ®o, so¹n th¶o
  • Møc tÝn hiÖu g­¬ng
  • Møc nguån pin
  • Møc chiÕu s¸ng thÞ cù

ChÕ ®é lµm viÖc cña bµn phÝm lµ nhËp ch÷ hay sè

Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử Nikon ==> Tại đây

Tags : hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử Nikon, toàn đạc nikon
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

icon icon icon